Phương pháp tiếp cận Z-CIS®

Phương pháp tiếp cận Z-CIS®

Phương pháp Zerust®/Excor® Z-CIS®

Bạn có muốn…

  • Loại bỏ mối lo ăn mòn?
  • Đạt được sản lượng vận chuyển không rỉ sét lên đến 100%?
  • Giảm số tiền bị mất do ăn mòn ít nhất 10%?

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện với Hệ thống Z-CIS®!

Hệ thống ức chế ăn mòn Zerust® (Z-CIS®) là phương pháp đã được chứng minh để triển khai các hệ thống quản lý ăn mòn phức tạp cần thiết để đảm bảo việc bảo vệ các lô hàng sản phẩm kim loại khi chúng được xử lý bởi nhiều bên liên quan (bên trong và bên ngoài) đang vận chuyển trên khắp thế giới. Zerust®/Excor® Z-CIS® được chứng minh là đáp ứng cả yêu cầu không gỉ và không nhiễm bẩn của các OEM khác nhau tìm nguồn cung ứng từ cơ sở cung cấp toàn cầu. Sau khi triển khai Hệ thống Z-CIS®, khách hàng của chúng tôi thường nhận thấy tổng chi phí tiết kiệm ít nhất là 10% và sản lượng vận chuyển không gỉ sét cao tới 100%. Tham khảo ý kiến ​​đại diện của Zerust®/Excor® ngay hôm nay để giải quyết các vấn đề ăn mòn trong chuỗi cung ứng của bạn.

Phương pháp tiếp cận năm giai đoạn Z-CIS®

Tất cả các thực thể liên quan đến chuỗi cung ứng của bạn (nội bộ và bên ngoài) bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các mối quan ngại về ăn mòn đều được xác định là các bên liên quan và được đại diện của Zerust®/Excor® liên hệ.

Mỗi thực thể hoàn thành Bảng câu hỏi Z- CIS® độc lập hoặc trong quá trình phỏng vấn qua điện thoại, do đó Nhóm Kỹ thuật Ăn mòn Zerust® có thể hiểu đúng tất cả các nguyên nhân gốc rễ tiềm ẩn của sự ăn mòn khi bắt đầu dự án.

Zerust

Nhóm Zerust® xem xét phạm vi dự án, các yêu cầu về hiệu suất của hệ thống kiểm soát ăn mòn và các vấn đề quan trọng với tất cả các bên liên quan.

Đề xuất Triển khai Z-CIS® được phân phối. Tài liệu này phác thảo công việc mà Nhóm Zerust® sẽ cần thực hiện, chi phí liên quan đến dự án, các khuyến nghị ban đầu của chúng tôi và bất kỳ hạng mục/thông tin bổ sung nào được yêu cầu từ các bên liên quan. Các bên liên quan chính xem xét và ký tên vào đề xuất triển khai Z-CIS® cho phép nhóm Zerust® bắt đầu công việc.

Zerust

Nhóm Zerust® thu thập các mẫu sản phẩm từ địa điểm sản xuất, lấy mẫu của tất cả các chất lỏng chế biến từ dây chuyền sản xuất, đánh giá tác động căng thẳng khí hậu của tuyến đường vận chuyển, cập nhật tài liệu FMEA của quy trình, xem xét kế hoạch kiểm soát quy trình, v.v.

Các sản phẩm và mẫu chất lỏng được kiểm tra tại một trong các phòng thí nghiệm khu vực của chúng tôi đặt trên khắp thế giới về khả năng tương thích của hệ thống quản lý ăn mòn.

Nhóm Zerust® đề xuất hệ thống chống ăn mòn (có thể tạo ra một số khuyến nghị) trong tài liệu Khuyến nghị Triển khai Z-CIS®.

Zerust

Cuộc họp được yêu cầu với tất cả các bên liên quan để thống nhất về hệ thống chống ăn mòn sẽ được triển khai.

Nhóm Zerust® làm việc với

các tổ chức tham gia trực tiếp vào quá trình thay đổi (nếu có) để triển khai giải pháp khuyến nghị. Hệ thống chống ăn mòn được thực hiện trong một khoảng thời gian khả thi.

Các lô hàng thử nghiệm được thực hiện và giám sát để đảm bảo rằng Hệ thống Z-CIS® mới đang hoạt động bình thường.

Zerust

Các cuộc đánh giá thường xuyên đối với tài liệu Khuyến nghị Triển khai Z-CIS® được tiến hành để đảm bảo rằng quy trình vẫn nằm trong tầm kiểm soát và các cải tiến được thực hiện.

 Zerust Nhấp chuột vào đây để tải về danh mục sản phẩm Z-CIS®